x
首页 关于[博客[blog]]


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[lowxp]


网站历程:

网站在2010年就开始做了,11年初期才做了一个后台(就是保存点个人的资料和学习途中看到的资源)。

挺懒的,前台页面一直没做出来,

 

一直拖到今天最近,每周末都用来做这个站了。

暂时把基本功能实现,相应页面的界面再慢慢的改善吧。

 

编辑于:2012-4-15 22:20点